§1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Villa Pacyfic oraz Gościa, a także
pobytu na terenie Villi Pacyfic i jest integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Gościem a
Villa Pacyfic.
2. Regulamin jest dostępny w recepcji ,oraz na
Stronie internetowej Villa Pacyfic.

§2
DEFINICJE


Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Villa Pacyfic  -pokoje i apartamenty 82-120 Krynica Morska ul.Aptekarzy 10  NIP: 536 153 45 99,REGON 367497192
prowadząca usługi najmu w obiekcie Villa Pacyfic ul.Aptekarzy 10, 82-120 Krynica Morska , tel.: 55 245 90 39 
2. Gość – każdy podmiot, który korzysta z usług Villi Pacyfic.
3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z obiektem umowę, której przedmiot nie jest związany
bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
4. Przedsiębiorca – Gość wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
5. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez obiekt pod adresem:
https://www.villapacyfic.pl
6. Rezerwacja – oświadczenie woli Gościa składane za pomocą formularza rezerwacji lub drogą
elektroniczną i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy z obiektem.
7. Umowa – zawarta z Gościem, do którego dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak
również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę za pobyt w Villi Pacyfic. Gość, dokonując
ww. czynności, potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu obiektu Villa Pacyfic.
8. Pokój – pokój lub apartament, oferowany przez Villę Pacyfic.
9. Regulamin – niniejszy regulamin Villi Pacyfic.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług najmu oferowanych przez Villę Pacyfic za pomocąstrony internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Villi Pacyfic.2. Obiekt zobowiązany jest do udostępnienia Gościowi pokoju zgodnego z opisem zawartym na
Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a
Gość zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji.

§4
REZERWACJA

1. Rezerwacji pokoju można dokonać:
a. za pomocą formularza rezerwacji, umieszczonego na Stronie internetowej
https://www.villapacyfic.pl
b. drogą mailową na adres: biuro@villapacyfic.pl
c. telefonicznie pod numerem: 55 245 90 39
d. z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z obiektem
2. Gość dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia pobytu
oraz wskazanie konkretnego standardu pokoju.
3. Liczba osób mających przebywać w pokoju wskazywana jest przez Gościa w trakcie Rezerwacji
i nie może być modyfikowana.
4. Obiekt niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając Gościowi email z
potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji.
5. Rezerwacja będzie skuteczna po opłaceniu bezzwrotnej 100% wartości rezerwacji przez Gościa w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym drogą mailową lub terminie wskazanym przez system w trakcie rezerwacji. 6. Gość może anulować swoją rezerwację, kontaktując się z obiektem na adres
biuro@villapacyfic.pl.com lub telefonicznie.
7. W przypadku anulowania rezerwacji w dowolny momencie przed datą rozpoczęcia pobytu 
 nie przysługuje zwrot jakiekolwiek opłaty.
8. W przypadku braku anulacji rezerwacji lub anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później Gość
 zostaje obciążony 100 % wartości rezerwacji zgodnie z warunkami oferty oraz potwierdzeniem, zgodnie z ceną zarezerwowanego pokoju.
9.Obiekt zaleca upewnienie się o możliwości przyjazdu przed dokonaniem rezerwacji/opłaty.

§5
WARUNKI POBYTU ORAZ OBOWIĄZKI GOŚCIA

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji  dokumentu
tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie przez Gościa karty meldunkowej oraz uiszczenie całej
opłaty (jeżeli nie została dokonana wcześniej) za pobyt. Płatności można dokonać także przed
przyjazdem do hotelu na podany w rezerwacji numer konta lub poprzez system rezerwacji na stronie internetowej obiektu.
2. Pracownik recepcji obiektu ma prawo odmówić wydania kluczy do pokoju, w przypadku gdy Gość
znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i zachowuje się w sposób
agresywny
3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego. Wcześniejsze
zameldowanie oraz późniejsze wymeldowanie nie jest możliwe w sezonie letnim.
4. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.
5. Wszelkie usterki oraz braki zastane w pokoju Gość zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie w dniu rozpoczęcia pobytu.
6.Obiekt akceptuje pobyt zwierząt w pokojach z niezależnymi wejściami na poziomie 0 oraz dodatkową opłatą. W pokojach na piętrach budynku głównego obecność zwierząt nie jest możliwa. Za szkody powstałe z winy czworonoga odpowiedzialność finansową ponosi Gość. W przypadku chęci rezerwacji pobytu ze zwierzęciem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy przed dokonaniem rezerwacji.
7. Gość zobowiązany jest korzystać z pokoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, warunkami
określonymi w Regulaminie oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób
niezakłócający spokoju osób trzecich.
8. Gość zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia pokoju, dokładnego zamykania drzwi
wejściowych przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kart kluczy i
nie udostępnianie ich osobom trzecim.
9. Obiekt ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gość, lub zwierzę będące pod jego opieką zachowuje się w sposób zakłócający spokój lub
zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich. W takim przypadku nie jest zwracana Gościowi
opłata za pobyt.
10. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych.
Opłata za złamanie zakazu wynosi 1000zł i jest pobierana w recepcji obiektu.
11. Obiekt nie akceptuje Gości poniżej 10 roku życia. Pobyt Gościa powyżej 10 roku życia jest pełnopłatny.

§6
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa,
będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy przedmioty zostaną zutylizowane.

§7
OPŁATY

1. Aktualne ceny pokoi są podane na Stronie internetowej oraz na portalach pośredniczących przy
zawieraniu umów z obiektem.
2.Płatny parking samochodowy znajduje się na terenie ośrodka wczasowego oddalonego o 100 metrów od obiektu Villa Pacyfic nie wymaga wcześniejszej rezerwacji.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Villa Pacyfic ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jest to spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Gościa .
2. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w pokoju
spowodowane przez Gościa oraz osoby i zwierzęta przebywające pod jego opieką.
3. Obiekt dysponuje cennikiem najczęściej występujących szkód i można się z nim zapoznać w Recepcji. Cennik nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Gość nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.
5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Gościa za zdarzenia losowe nie
wynikające z bezpośredniej winy obiektu. Każde takie zdarzenie powinno być natychmiast
zgłaszane obsłudze obiektu. Za skrócenie pobytu z tego powodu należność nie zostanie
zwrócona.
6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do pokoju
przez Gościa lub inne osoby korzystające z pokoju (szczególnie przedmioty wartościowe), jeśli
nie zostały złożone do depozytu w recepcji.
7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez
Gościa na parkingu.

§9
REKLAMACJA

1. Gościowi, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, przysługuje
prawo do reklamacji i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Reklamację Gość powinien zgłosić do obiektu na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez obiekt w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a
informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Gościowi na wskazany przez niego adres
pocztowy lub elektroniczny.
4. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez obiekt, a Gość będący Konsumentem nie zgadza się
z tą decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta, bądź wystąpić na drogę
sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń.

§10
Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazywane przez Gościa w ramach dokonanej Rezerwacji przetwarzane są
przez obiekt w celu wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by Gość mógł zawrzeć umowę z obiektem.
2. Administratorem danych jest Villa Pacyfic.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo określone w Polityce prywatności
i plików cookies dostępnej  na stronie internetowej obiektu.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy obiektem a Gościem jest prawo polskie.
2. Gość oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie
zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane
w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość
3. Obiekt zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany
przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i sposobu świadczenia usługi, w zakresie, w jakim
te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej.
4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w
dacie zawarcia Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 09.07.2021 r.

pl Polish
X